Round 5 - 2014/15

Round 5 outstanding performances D Taylor 80 C Bridgement 61* L Lambourne 55 G Middleton 5/30 W Jesuratnam 6/15 T Varatharajah 76* K Patel 50 & 4/11 Read more

Round 4 - 2014

Round 4 D PIckham 72 B Walsh 5/51 P Navaratnam 81 S Pillai 5/61 A Joshi 60 B Dalai 55 M El Kadi 54 & 2/37 T El Kadi 5/36 P Sachdeva 51 S Amery 50 J Read more

Round 3 - 2014

Round 3 performances J Ambrey 85 & 6/37 B Thakkar 81 B Dalal 80 J Shanmugaraja 79 & 5/46 D Karandeniya 59 T Varatharajah 118 N Moopnar 68 N Mekala Read more